OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

REJONOWY OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO MŁODZIEŻY

                                                                                                                                 OFERTA SZKOLENIOWA DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY


Z dniem 17 października 2011 r. w strukturach Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP powołano do funkcjonowania Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży z siedzibą w Jędrzejowie i Starachowicach.

Zarządzeniem Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach Nr 16/POA z dnia 11.04.2016 r. utworzony został Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Kielcach z połączenia ROSZM w Jędrzejowie i ROSZM w Starachowicach.

Celem działalności ROSZM jest tworzenie dla młodych ludzi a w szczególności młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy, absolwentów oraz uczestników Ochotniczych Hufców Pracy, możliwości zdobycia, podnoszenia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych ,które ułatwią start życiowy.

ROSZM realizuje następujące zadania:

  • diagnozuje lokalny rynek pracy w zakresie zapotrzebowania na ofertę szkoleniową,
  • przygotowuje oferty i realizuje kursy i szkolenia podnoszące i uzupełniające kwalifikacje zawodowe młodzieży w zawodach i specjalnościach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy,
  • organizuje szkolenia zawodowe na zlecenie innych jednostek OHP - grupy zamknięte skierowane indywidualnie oraz na podstawie bieżących analiz zapotrzebowania klientów zewnętrznych /grupy otwarte/, a także dla osób rekrutowanych na podstawie własnej diagnozy (organizacja szkoleń na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pod numerem 2.26/00018/2011),
  • tworzy /opracowuje i realizuje projekty o charakterze szkoleniowym współfinansowane ze źródeł zewnętrznych ( np. EFS lub inne fundusze europejskie),
  • współpracuje w realizacji z innymi podmiotami zajmującymi się działalnością edukacyjną i szkoleniową.

Ośrodek może organizować kursy dla zewnętrznych zleceniodawców instytucjonalnych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów powierzających im organizację szkolenia pracowników oraz dla osób zgłaszających się indywidualnie, nie będących uczestnikami OHP.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
JANUSZ MARSZYCKI - Kierownik Rejonowego Ośrodka
Szkolenia Zawodowego Młodzieży
tel. 41 344-75-97
roszm.kielce@ohp.pl

Adres do korespondencji:
Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP
ul. Wrzosowa 44
25-211 KielceInformacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl