OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

                                                                                                                                 

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP
prowadzi rekrutację młodzieży, do jednostek organizacyjnych

Jeśli chcesz zmienić swoją przyszłość, jeśli chcesz zdobyć zawód z przyszłością, stać się atrakcyjnym pracownikiem na wymagającym rynku pracy - przyjdź do NAS.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze wychowawczej pomożemy każdemu z Was:

 • uzupełnić wykształcenie,
 • doradzimy w wyborze atrakcyjnego zawodu,
 • pomożemy znaleźć pracę.

Stawiamy na młodzież i jej kształcenie.

Umożliwiamy uzupełnienie wykształcenia w:

 • szkole podstawowej z oddziałami przyspasabiającymi do pracy - kl. VII, VIII,
 • gimnazjum z oddziałami przyspasabiającymi do pracy - kl. II, III,
 • zasadniczej szkole zawodowej z nauką zawodu - kl. II, III,
 • szkole branżowej I stopnia.

Każda zgłaszająca się do nas osoba ma możliwość kształcenia się
w poszczególnych zawodach:

 • kucharz,
 • piekarz,
 • fryzjer,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych,
 • kierowca mechanik,
 • monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • I WIELU INNYCH!,


UWAGA!
Kształcenie, egzaminy oraz wszelkie formalności związane z podpisaniem umów
i porozumień są bezpłatne.

Ponadto młodzież w zależności od potrzeb i lokalnych warunków jest rekrutowana do odpowiednich typów jednostek OHP:

 1. Hufców Pracy
 2. 13-3 Hufiec Pracy w Kielcach



  13-5 Hufiec Pracy w Końskich



  13-7 Hufiec Pracy w Pińczowie



  13-1 Hufiec Pracy w Skarżysku-Kamiennej



 3. Środowiskowego Hufca Pracy
 4. 13-1 Środowiskowy Hufiec Pracy w Jędrzejowie



 5. Ośrodka Szkolenia i Wychowania
 6. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach



 • W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach oraz
  w Środowiskowym Hufcu Pracy w Jędrzejowie, a także w Hufcu Pracy
  w Pińczowie oferujemy możliwość bezpłatnego wyżywienia
  i zakwaterowania.
 • Dla wszystkich uczestników OHP realizowane są atrakcyjne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym (wycieczki, turnieje, konkursy, spartakiady, wyjścia do kina, teatru, koła zainteresowań).
 • Młodzież OHP ma również możliwość wzięcia udziału w Międzynarodowej Wymianie Młodzieży.

Warunki przyjęcia do OHP:

1. Do jednostek ŚWK OHP w Kielcach przyjmowana jest przede wszystkim młodzież o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, niedostosowana społecznie, wymagająca i poszukująca opieki oraz możliwości kształcenia i zdobycia zawodu.

2. Uczestnik może być przyjęty do jednostki po spełnieniu następujących warunków:

 • ma ukończone 15 i nieukończone 18 lat,
 • zadeklarował wolę pobytu w określonej jednostce organizacyjnej,
 • złożył niezbędne dokumenty,
 • zadeklarował kontynuowanie kształcenia ogólnego i zawodowego,
 • zawarł z zaproponowanym przez OHP zakładem pracy indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • dobrowolnie zobowiązał się do przestrzegania zasad organizacyjnych
  i regulaminu wybranej przez siebie jednostki organizacyjnej OHP.

3. Dokumentacja wymagana przy przyjęciu kandydata do hufca pracy, ośrodka szkolenia i wychowania:

 • Podanie (zgłoszenie) do OHP (druk do pobrania),
 • Kwestionariusz osobowy, który uzupełnia się w pierwszych dniach pobytu uczestnika w OHP, a który jest źródłem informacji o uczestniku (druk do pobrania),
 • Ostanie świadectwo szkolne (kopia),
 • 1 fotografia legitymacyjna,
 • Zgoda rodziców/opiekunów prawnych (na zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego) (druk do pobrania),
 • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej sporządzona na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, zawierająca informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia przez kandydata gimnazjum dla dzieci i młodzieży (dotyczy kandydata uzupełniającego kształcenie ogólne w gimnazjum dla dorosłych),
 • Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (w przypadku uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe),
 • Zaświadczenie o dochodach w rodzinie (w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie),
 • Kopia indywidualnej umowy o pracę (po jej zawarciu),
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania),
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku (druk do pobrania),
 • Zgoda na udział w imprezach organizowanych przez OHP (druk do pobrania).

Zgodnie z wiekiem metrykalnym i zaawansowaniem w poziomie kształcenia, dla uczestników ŚWK OHP w roku szkolnym 2017/2018 będą dostępne następujące typy placówek edukacyjnych:

 1. Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa II lub III: Kryteria naboru - ukończone 15 lat; ukończona odpowiednio I lub II klasa gimnazjum;

 2. Szkoła podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa VII Kryteria naboru - ukończone 15 lat; ukończona szkoła podstawowa sześcioklasowa, lub brak promocji w I klasie gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017;

 3. Zasadnicza szkoła zawodowa w klasach II i III: Kryteria naboru - ukończone 15 lat oraz ukończona odpowiednio I lub II klasa zasadniczej szkoły zawodowej;

 4. Szkoła branżowa I-go stopnia - klasa I Kryteria naboru - ukończone 15 lat oraz ukończone gimnazjum lub brak promocji w I klasie zasadniczej szkoły zawodowej;

 5. Szkolenie zawodowe w formie kursowej:
  Przeznaczone jest zarówno dla uczestników jak i dla absolwentów OHP oraz młodzieży korzystającej z usług jednostek rynku pracy Ochotniczych Hufców Pracy. Jednostki OHP, w porozumieniu z instytucjami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia szkoleń, organizują szkolenie zawodowe uczestników w formie kursowej.


Taka organizacja kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników OHP powinna przynieść efekty w postaci pomyślnie zakończonego procesu uzupełniania wykształcenia (udokumentowanego świadectwem szkolnym) oraz przygotowania zawodowego (udokumentowanego pomyślnie zdanym egzaminem na tytuł kwalifikacyjny lub kończącym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy).

Przepisy dotyczące zatrudnienia młodocianych



Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji udzielane są w każdej z jednostek Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP (adresy, numery telefonów w zakładce: nasze jednostki), oraz pod adresem e-mailowym: swietokrzyska@ohp.pl




Informacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju






  swietokrzyska@ohp.pl